תקנון לאתר מגנטסטאר

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. "החברה" – עוסק מורשה, המותג: MAGNETSTAR מגנטסטאר צילום אירועים, שם בעל העסק אוזן מאיר מרחוב רמת הגולן 22 חולון
 2. "האתר" – אתר האינטרנט www.magnetstar.co.il.
 3. "השירותים" – המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה , לרבות כלל השירותים הקשורים בתחום צילום אירועים אך לא רק צילום, הסרטה, עריכה, ביצוע פעולות בתכנים, ליווי, השמעה ושידור הדפסת אלבומים דיגיטליים, תמונות ומגנטים .
 4. "הסכם התקשרות" – הסכם המכיל את המידע הרלוונטי להזמנת שירותי החברה ומכיל בין היתר אך לא רק את סכום התמורה, תאריך האירוע, הוראות בנוגע לשירותים שיינתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, דמי הביטול ומועדים ואישור קריאת וקבלת כללי תקנון החברה והאתר.
 5. "יום האספקה" – היום בו הסתיימה מסירת הסרט ו/או האלבום ו/או מייל הכולל את כל החומרים ואו התקן זיכרון דיגיטלי ליעד המבוקש ע״י הלקוח.
 6. שעת ההזמנה -השעה בה הזמין הלקוח את אירוע הצילום ונרשם בהזמנת העבודה ואושר ע"י החברה והלקוח .
 7. "ימי עסקים" – הינם ימי חול (ראשון עד חמישי) לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון,וחגי המדינה. החברה הינה עסק שומר שבת ועובדיה לא עובדים בשבת או חגים.
 8. "כתובת למשלוח" – הכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח.
 9. "לקוח" – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת השירותים המוצעים באתר.
 10. "עיצוב" – ביצוע פעולות הפקה ו/או עריכה של תצלומים לרבות על ידי הלקוחות עצמם. האלבום המעוצב ישלח לאחר מילוי כל הפרטים הרלוונטיים לאלבום הספציפי שנבחר.
 11. "עריכה מחודשת" – עריכה מחודשת של סרטי וידאו. יובהר כי סעיף זה לא כולל החלפה של שיר בקליפ ההיילייט והטיזר שיבוצע על ידי החברה בתחום עריכת הווידאו מהאירוע.
 12. "עיכוב סביר במתן השירות" – 90 ימי עסקים מעבר למועד שנקבע בעת ביצוע ההזמנה או אישור כלל התוצרים שהופקו מהאירוע לאחר אישור הלקוח ואישור החברה מגנטסטאר צילום אירועים כי ניתן למסור את כל החומרים והכל בכתב.
 13. ביטול הזמנת אירוע צילום. תנאי ביטול הזמנה לצילום אירוע -במקרה של ביטול ההזמנה לצילום עבודות צילום מכל סיבה שהיא כספי המקדמה לא יוחזרו.
 14. להרחבה סעיף 15 בהמשך.

כללי

 1. הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.
 2. האתר משמש כפלטפורמה אינטרנטית להתקשרות עם צוות הצלמים הפעילים מטעם החברה בתחום הווידאו והסטילס וכן נותני שירותים מטעמה, הוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה. 
 3. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל [email protected] או בטלפון מס' [079/5723169]
 4. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות צילום לכל אירוע ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר או הזמנת צילום אירוע בעקבות ודרך הגלישה באתר או פרסום שלו מהוות הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ולא להתקשר לחברה או למי מטעמה ולא להיקשר איתה בעסקה בין אם הגיע לחברה דרך האתר או בכל דרך אחרת. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת בנוגע לכל שינוי כאמור.
 5. ביצוע הזמנה ו/או רכישה ו/או התקשרות עם מי מצלמי החברה או שאר ספקי השירותים הנוספים מטעם החברה דרך האתר או דרכי הפרסום וההתקשרות האחרים של החברה כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ובכפוף לאמור בכל דין. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה ו/או התקשרות עם מי מצלמיה של החברה או נותני השירותים הנוספים מטעמה דרך האתר או דרכי הפרסום וההתקשרות האחרים שלה, מצהיר כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מבין ומסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. כלל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים וכוללים מע״מ על פי דין.
 7. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה ו/או נותני השירותים מטעמה. אין להסיק מהתמונות המוצגות לגבי התאורה, המיקום ואופי ביצוע עבודות הצילום על ידי נותני השירותים מטעם החברה. כמו כן, יתכן כי חלק מהתמונות באתר הינן תמונות שנרכשו ממאגרי תמונות ע"י החברה. החברה מתחייבת לספק שירותי צילום אך אינה מתחייבת לפיצויים כלשהם במידה והלקוח אינו מרוצה מאיכות התוצרים. 
 8. כלל רישומי המחשב בנוגע לפעולות המבוצעות באתר הינם של החברה בלבד, רישומים אלו הינם ראיה לכאורה לנכונות הפעולות המבוצעות על ידי הלקוח.
 9. החברה עושה את המיטב על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר על-ידי הצלמים או נותני השירותים מטעמה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי במידע עלולים להופיע אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא אשר נובעת מאי הדיוקים או השגיאות כאמור.
 10. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לפי העניין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוגמה פרטים על ביצוע עסקה. וכן החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להפסיק מבצעים, הטבות הנחות ו/או כל שינוי בתמחור, להחליפם או לשנות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 11. החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת ביצוע ההזמנה בפועל על ידי הלקוח (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום ואישור התשלום) וכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות.
 12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים  באמצעי תקשורת המאפשר שימוש באתר. כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, או כל רשת תקשורת אחרת.
 13. בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהיה רשאי להירשם לקבלת דיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדוא"ל: [email protected] או במכתב רשום לכתובת החברה לפי בחירתו. למען הסר ספק, החברה עדיין תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), ובהתאם לדין החל.
 14. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח, והחברה זכאית להסיר חשבונות כפולים ככל ותמצא לנכון לעשות כן.
 15. מבצעים וקופוני הנחה ככל ויהיו, הינם תקפים לשימוש חד פעמי ואין כפל מבצעים והנחות, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי כל מבצע או קופון הנחה. ניתן לממש את הקופון בביצוע הזמנה באתר בלבד. ככל ותבוטל עסקה שנרכשה באמצעות קופות הנחה או במסגרת מבצע, מדיניות הביטול הינה כפופה לקבוע בהסכם ההתקשרות. במקרה של ביטול ההזמנה לביצוע עבודות צילום מכל סוג שהוא עד 45 יום מתאריך האירוע הלקוח יחויב בסך 100 שקל או 5% מגובה העסקה . מתחת ל 45 יום מתאריך עבודת הצילום הלקוח יחויב בכל כספי המקדמה. ביטול האירוע ע"י הלקוח המתבצע בפרק זמן של 7 ימי עסקים או פחות ממועד האירוע, יחייב את הלקוח בעלות המלאה של האירוע תוך 7 ימי עסקים. 
 16. במידה והאירוע יבוטל ע"י החברה עקב סיבות שנכפו עליה או מכוח עליון והחברה לא הצליחה לספק חלופה הולמת על סמך תנאי ההסכם, החברה תחזיר את דמי המקדמה ללקוח. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד החברה או מי מטעמה במידה והאירוע בוטל על ידה כתוצאה מהנכתב בסעיף זה.
 17. במקרה שלא ניתן לבצע את עבודות הצילום במועד שנקבע עקב נסיבות שאינן תלויות בלקוח כגון: מלחמה, קורונה ,סגר, מזג אוויר, מצב בטחוני חריג, תאונה, אבל וכיוצ"ב, הלקוח רשאי להעביר את מועד הצילומים למועד אחר, שייקבע מראש תוך התאמתו ללוח הזמנים של הצלם ואשר יהיה מקובל על שני הצדדים. 
 18. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 19. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין שירותים באמצעות האתר או לבטל או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו:(א) הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוח לחברה; (ב) הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ג) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לצדדים קשורים עמה וחלף המועד לתשלומו; (ד) הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל ושהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 20. במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות הלקוח לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על זכויותיה ו/או על קניינה ו/או זכויות צדדים שלישיים.
 21. כל שינוי בהסכם הזמנת שירותי הצילום של החברה יתבצע בכתב ובאישור החברה.
 22. תוצרי האירוע יימסרו לפי בחירת הלקוח ולאחר אישור החברה לפי האפשרויות הבאות: א. פעם אחת במייל ללא תוספת תשלום (לכל שליחה נוספת הלקוח יידרש לשלם מראש 100 שקל נוספים) באחריות הלקוח להוריד את החומרים לאמצעי מחשובי לפי בחירתו לאחר ההודעה על שליחת החומרים במייל. ב. בדיסק און קי בתוספת של 100 שקל , כולל משלוח עם שליח עד הבית. 
 23. ביום בו מתקיים צילום אירוע ערב ללקוח, בנוסף לצילומים אחרים אשר מתקיימים בשביל הלקוח, החברה תשהה באירוע עד השעה 23:00, וזאת כתלות בפרק הזמן שעבר משעת הגעת החברה למקום האירוע. מעבר לשעה זאת תשולם עלות נוספת לכל שעת עבודה או חלק ממנה, סך הנדרש לכל צלם באירוע וכל זאת לאחר אישור בכתב מהחברה על הסכמתה להארכת זמן העבודה.
 24. אופן צילום האירוע ובכללו התוכן שיצולם, היקפו והאופן בו יתועד, הינו בכללו לשיקול דעתם של בעלי המקצוע, ולא תהה טענה באשר להיקף שהחומר שתועד.
 25. על הלקוח לציין בעת סיכום פרטי האירוע האם יהיה באירוע "טברנה" /זמר /זמרים /אטרקציות נוספות. אירוע עם סוגי התוספות שצוינו להלן יידרש תוספת תשלום ובהסכמה מראש.
 26. הזמן המינימלי הנדרש לצילומי חוץ הוא מינימום שעתיים. החברה פטורה מכל אחריות לרמת התוצרים ואף לפספוס הזמן לצילום התוצרים לאירוע הנובעת מאיחור הלקוח ו/או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטתו ומנעה או דחתה את קיום צילומי החוץ. החברה לא תחזיר את התשלום עבור צילומי החוץ במידה והם בוטלו עקב איחור הלקוח ו/או כל סיבה אחרת שאינה בשליטתה ומנעה או דחתה את קיום צילומי החוץ.
 27. החברה מתחייבת לספק את תמונות האירוע/ים או סרט הוידאו של האירוע/ים תוך 45 ימי עסקים מיום האירוע האחרון וכל זאת לאחר פירעון התשלום הכולל עבור האירוע.
 28. באחריות הלקוח לאסוף/להוריד את חומרי הצילום שנשלחו אליו תוך 5 ימים ממועד משלוח החומרים.
 29. החברה תשמור חומרים מכל אירוע עד חודש מיום האירוע ללא קשר להעברת התשלום עבור האירוע או לא. לאחר מועד זה חומרי האירוע ימחקו וללקוח לא תהיה כל דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
 30. במידה והלקוח הזמין אלבומים או בחר לקבל את תוצרי האירוע בדיסק און קי, יהיה עליו להעביר תוך 7 ימי עסקים לאחר קבלת החומרים את רשימת התמונות ברשימה מסודרת ולוודא מול החברה כי הרשימה התקבלה בצורה אשר מקובלת על החברה. כל איחור בהעברת החומרים יגרום לשיהוי באספקת האלבום או הדיסק און קי או לביטול ההזמנה ו/או תוספת תשלום.
 31. תשלום עבור יתרת האירוע תהיה עד 48 שעות ממועד האירוע. אי תשלום היתרה תפטור את החברה משמירה על חומרי הגלם ותעביר את החוב לטיפול משפטי. בנוסף לכך הלקוח מאשר כי אף חומר גלם (תמונות, סרט הווידאו, אלבומים וכולי) לא יימסרו לו עד לפירעון המלא של היתרה לתשלום בהתאם להזמנה שלו.
 32. כל חוב לחברה יגרור ריבית של 20% בשנה ותהיה לחברה רשות לפעול בכל האמצעים המשפטים העומדים לרשותה על מנת לגבות את החוב.

 הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר או בטלפון

 1. הזמנת שירותים באמצעות האתר תתבצע על ידי לקוח רשום באתר באמצעות הזמנה ואישור הזמנה שיתקבל חזרה על ידי החברה. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת.
 2. החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
 3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בהזמנה באתר באופן מדויק ובהתאם לדרישות ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, והשירותים אכן יינתנו ללקוח. אישור הזמנה סופי ומאומת על ידי החברה וחתימה על הסכם התקשרות הינם אסמכתא בלעדית לביצוע הזמנה תקינה. לא יתקבל כל שינוי בטלפון ו/או וואטסאפ או מייל או כל דרך התקשרות אחרת רק הסכם אישור ההזמנה הכתוב בין הצדדים וכל שינוי בו יהיה רק בכתב מאת החברה ועל גבי הסכם אישור ההזמנה.
 4. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח וככל והלקוח ביצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי, תבצע החברה בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.
 5. כל פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ובהסכם ההתקשרות ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה ולהסכמת החברה לעסקה .
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי או ספק תשלום מקוון, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר תוך 2 ימי עסקים. ככל והלקוח לא ימסור אמצעי תשלום כאמור תבוטל ההזמנה והלקוח יחויב בעלויות ביטול ההזמנה, תלוי פרק הזמן בו בוטלה ההזמנה.
 7. בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי/ספק שירותי תשלום מקוון כאמור לעיל, אישור ההזמנה מותנה בהסכמת נותן השירות (קרי: צלם סטילס, צלם וידאו וכל ספק אחר על פי תקנון זה כיו"ב) שהוא יכול לספק את השירות במועד ובזמן הקבוע בהזמנה שהוזן או נמסר על ידי הלקוח ואושר ע"י החברה. היה והחברה לא תוכל לספק את השירותים, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב הלקוח בגינה – יזוכה הלקוח בהתאם לנקבע בהזמנה ובכפוף לחוק הגנת הצרכן. למען הסר ספק, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מכך.
 8. יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר  או לבצע הזמנה שביצע הלקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

* אם כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

* אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים, לרבות הסכם ההתקשרות או חלק ממנו  או תנאיו של כל שירות אחר שיציע האתר או בהזמנה טלפונית .

* אם ללקוח קיים חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

9. לאחר שהועברו לחברה פרטי התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני או בהודעת סמס או וואטסאפ אותו הזין בעת ההרשמה לאתר על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את השירותים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. הסכם ההתקשרות הוא הקובע לעניין מועד מתן השירותים, עלותם, מה הם כוללים, שעות העבודה וכיו"ב.

ביטול עסקה/הזמנה של שירות

 1. ביטול עסקה ו/או הזמנה של שירות או שירותים יהיה כפוף להוראות הסכם ההתקשרות שיחתם אל מול הלקוח.

אספקה ומשלוחים

 1. אספקת התוצרים ללקוח מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שנקבע בהסכם ההתקשרות או לאחר התקשרות עם מוסמך מטעם החברה ואישור ע"י החברה, והיא כרוכה בדמי משלוח. בתיאום מראש ניתן לתאם איסוף של התוצרים ממשרדי החברה או בכתובת שתימסר ללקוח, ואך ורק בהסכמה מלאה של מגנטסטאר צילום אירועים.
 2. משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומדת על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע שליחת החבילה על ידי החברה. עם זאת, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב כי המשלוח יגיע במסגרת הזמנים האמורה וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכובים ו/או איחורים באספקת המשלוח בגין משלוח בדואר רשום, שאינם תלויים בחברה.
 3. אין החברה אחראית ואינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של המשלוח.
 4. במידה ולפי טענת לקוח, מוצר מסוים לא הגיע במשלוח, ישלח לו משלוח חדש ופרק הזמן לקבלת המשלוח יישלח מחדש. הלקוח מוותר על כל טענה משפטית כלשהיא כלפיי החברה ובמידה והיה ונדרש לשלוח ללקוח מחדש את התוצרים בדואר.

אחריות החברה

 1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או הזמנת שירותים באתר ו/או באמצעות התקשרות ישירה עם החברה בעקבותיו, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הלקוח ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח.
 2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך 50% מהתשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח או/ו עוגמת נפש שיגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של תוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה בשל אירועים שאינם בשליטתה -עיכובים, אסונות טבע, אירועי כוח עליון, לרבות תקלות, שביתות וכן אירוע מהותי שנגרם על ידי גורם שאינו תלוי בחברה, תקלות מחשוב, תקלות בחוות שרתים וכו'. כמו כן, באספקת מגנטים ובלוקים יתכנו כ-20% מגנטים ו/או בלוקים לקויים ולא תהיה כל תלונה או תביעה בנוגע לכך,
 4.  בנוסף במידה והתאורה באולם האירועים תהיה עם פנסים צבעוניים ואו פנסי לייזר והספק יבקש לשנות את התאורה מבעל האירוע ואו מבעל האולם לתאורה רגילה כדי לצלם לא יוכל לבוא בטענות על פגמים בתמונות ואו בסרט הוידאו כתוצאה צהתאורה במקום. לכן החברה או מי מטעמה לא יהיו אחראים על כך.
 5. חובה על בעל האירוע לציין האם יש במקום האירוע פנסי לד צבעוניים או פנסי לד אשר יעבדו בזמן צילום האירוע.
 6. בכפוף לאמור בדין החל, נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.
 7. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או כל אדם אחר בתוצרים שיועברו על ידה.

זכויות יוצרים

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות הדגמים, זכויות היוצרים, הסודות המסחריים והשיטות, הינם רכושה של החברה בלבד ו/או לפי העניין, צדדים שלישיים שהתירו לחברה או למי מטעמה (צלמים שמעלים חומרים שלהם) לעשות שימוש בזכויותיהם. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, התמונות, והנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים, הממשק וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, תוכנה, יישום, עיצוב, קוד מחשב, טקסט, קובץ גרפי וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד היעד.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימת המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.
 3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, להכניס שינוים, לתרגם, לפרסם, לשדר, לבצע, להציג, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני, בכל אופן שהוא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, עיצוב הממשק, תמונות וטקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או, לפי העניין, צדדים שלישיים הנוגעים בדבר, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, ללא הסכמה המפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה או מהצדדים השלישיים כאמור.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 5. השם מגנטסטאר צילום אירועים MAGNETSTAR שם המתחם (domain name) של האתר { WWW MAGMETSTAR .CO .IL  }, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים.
 7. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב.
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג ,Crawlers Robots וכדומה, לשם סריקה, חיפוש, אחזור אוטומטי או העתקה של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת אוסף, מאגר או לקט, שיכילו תכנים מהאתר.
 11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל מכשיר, תוכנה, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 13. מרגע צילום האירוע הזכויות על הצילום וכל חומר הצילום בכללותו הינם בבעלות MAGNETSTAR צילום אירועים, ו/או אוזן מאיר ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, להכניס שינוים, לתרגם, לפרסם, לשדר, לבצע, להציג, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן מלא או חלקי, קבוע או זמני, בכל אופן שהוא, כל חלק מהחומרים ללא אישור בכתב מהחברה בין אם שולמו כלל הכספים עבור החומרים או בין לאו.

מדיניות פרטיות, דיוור ישיר ומאגר מידע

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח באתר או במייל או עבודה שנעשתה ללקוח כ צילום האירוע (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס השארת פרטים, כל נתון אחר שיימסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות הלקוח שהגיע ו/או יגיע לידי החברה, במסגרת השימוש באתר ("פרטי הלקוח") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן.
 2. בתקנון זה, הביטוי "פרטי הלקוח" כולל כל מידע אישי הנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.
 3. החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם: אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם לא יטענו בדיעבד כי לא נתנו הסכמתם לעניין זה והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
 4. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו והשירותים הנמכרים באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם נרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי הנרשם שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות באתר ושל האתר בכל אמצעי מדיה ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת ההסכמות הנדרשות לפי הדין: לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי:  לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם הלקוח כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכל לצורך מתן השירותים: לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על פי דין; וכן- למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש כאמור בפרטי הלקוח למטרת הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 5. לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את פרטיו לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או בחלק משירותי האתר) והלקוח יודע ומודע לכך שמסירת פרטיו נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמה.
 6. האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. כמו כן, החברה עשויה גם להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר שירותים או מוצרים בהתבסס על הפעילויות השונות של הלקוח ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.
 7. עוגיות (Cookies) הם קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כשתסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה אשר משמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מהיכן הגעת אל האתר, משך הזמן ששהית באתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
 8. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
 9. חלק מהמידע שנאסף אודות הלקוחות במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי הלקוח. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא הלקוח באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת הלקוח (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים) בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות הלקוח ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 10. על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
 11. למגנטסטאר צילום אירועים תהיה הזכות להשתמש בחומרים המצולמים על ידינו לצורך שיווק וקידום פעילותינו באתר האינטרנט, דף הפייסבוק, יוטיוב וכל אמצעי המדיה. במידה וישנה דרישה ספציפית של לקוח לא להשתמש בחומרים שצולמו הנוגעים אליו, יש ליצור קשר עמנו במייל ובכתב בלבד. ואנו בלבד נחליט האם להשתמש בחומרים הנ"ל.

פנייה כזאת יש להפנות לעסק -באמצעות דוא"ל:
[email protected]

 1. הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.
 2. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.
 3. אישור לקבלת מידע פרסומי משמעו הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר לפיכך, בקשה להסרה מרשימת הדיוור תחול על רשימות התפוצה של האתר בלבד.

שמירה על סודיות: אבטחת מידע

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה היא שיטת 'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 3. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 4. החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה לא מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר המפעילים את האתר ו/או החברה, קלקולים, כשלים, נזקים או תקלות – לרבות תקלות בתוכנה, בחומרה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה.
 5. שעות עבודה באירועים הם אירועי ערב כגון בר/ת מצווה, חינה, אירוסים, מסיבות יום הולדת או כל אירוע דומה שעת הסיום תהיה 23:00, חתונות בלבד שעת הסיום תהיה 24:00, כל שינוי בשעה מעבר לשעות האלה יהיה בהסכמת מגנטסטאר צילום אירועים ובתוספת תשלום על פי החלטת מגנטסטאר צילום אירועים.

מבצעים והטבות

 1. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהשירותים המוצעים באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה להפסיק, להאריך או לשנות מבצעים והטבות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

סמכות שיפוטית

1.תנאי השימוש באתר וכל התקשרות עסקית עם החברה לעיל ביצועם תוכנם ותוקפם יהיו כפופים לאישור מדינת ישראל, כל סכסוך הנוגע באופן ישיר או עקיף לתנאי שימוש אלו כמו כל סכסוך הנוגע לרכישה הזמנה מהאתר או הזמנה טלפונית מהחברה, יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט בבאר שבע.